drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

Wymagane dokumenty

1.      Matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim składa:

a)      odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa*,

b)      odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o separacji*,

c)      odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z odpisem aktu zgonu współmałżonka*.

2.      Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec – mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka,

3.      W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.

4.      Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego, gdy jego akt urodzenia został sporządzony w innym USC.

5.      Do wglądu dowody osobiste rodziców.

* Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia w/w odpisów aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ińsku

Załącznik

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Ińsku, pok. nr 10, tel. 91 5621-026, e-mail: usc@insko.pl

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz. I, ust.2, kol. IV, pkt 2) załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Osoby do kontaktu

Kierownik USC w Ińsku, pok. nr 10. tel. 91 5621-026, e-mail: usc@insko.pl

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.).

2.    Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 1964, poz. 59 ze zm.).

3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

Dodatkowe informacje, uwagi

1.      Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego, rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).

2.      Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa w sądzie o ustalenie ojcostwa.

3.      Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą – przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.

4.      W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.