drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o wpis CEIDG-1 , pobierz instrukcję do wypełnienia wniosku  lub druk do pobrania w pokoju nr 10).

2) Dowód tożsamości - do wglądu.

3) W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku.

4) Wniosek przesłany do Urzędu Gminy i Miasta Ińsko listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w pok. Nr 10 lub w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Ińsko pok. Nr 14

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG www.ceidg.gov.pl

Opłaty

1) Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie skarbowej.

2) W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika:

a) małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo - nie podlega opłacie,

b) w innych przypadkach (art. 5 ustawy o opłacie skarbowej) - opłata skarbowa w wysokości 17zł

Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku
PKO BP S.A. O/Stargard Szcz. 91 1020 4867 0000 1302 0007 8485

Termin i sposób załatwienia

 1) Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje najpóźniej następnego dnia roboczego od daty wpływu poprawnie wypełnionego wniosku.

2) W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Burmistrz Ińska wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

Jednostka odpowiedzialna

Stanowiska ds. działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu

Stanowiska ds. działalności gospodarczej  - pokój nr 10, tel.: 91 5621 – 026  email: usc@insko.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami),

• art. 14, art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zmianami),

• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.